شرایط عضویت

شرایط عضویت

این سایت با هدف فروش محصولات به همکاران  فعال در حوزه هوشمند سازی ایجاد شده 

برای عضویت باید یکی از شراط زیر را داشته باشد 

شرایط عضویت و خرید:
الف -پروانه کسب و کارت ویزیت در زمینه برق  یا  الکتریک و یا هوشمند سازی

ب- شرکت که در اساسنامه موضوع هوشمند سازی ساختمان جز فیلد فعالیت باشد

ج- فروشگاه اینترتی با مجوز 

د-فروشندگان سایت های مارک پلیس market place (ماننده دیجیکالا و..)